Java Engineer

Information Thank you for your expression of interest for the position. Please fill in the form with the most important information to begin your recruitment process with SecurionPay. You may include your CV or a link to your full LinkedIn profile.
Personal information
*
*
*
*
CV file or LinkedIn profile
CV
No file selected Accepted file formats are: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maximum file size is 4 MB.
Other attachments
Attachment 1
No file selected Accepted file formats are: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maximum file size is 4 MB.
Attachment 2
No file selected Accepted file formats are: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maximum file size is 4 MB.
Recommended by
 
 
 
Information Notice We kindly inform that the data administrator is Online Payments Group AG based in Wollerau (8832), ul. Sihleggstrasse 23 (hereinafter "the administrator"). You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, the right to object to the processing, as well as the right to transfer data and lodge a complaint with the supervisory authority. Personal data will be processed in order to carry out the recruitment process. Providing data in the scope resulting from the Act of 26 June 1974 Labor Code is mandatory. In the remaining scope, providing data is voluntary. Refusal to provide mandatory data may result in the inability to carry out the recruitment process. The administrator processes mandatory data on the basis of his legal obligation, and in the scope of additional data, the basis for processing is consent. Personal data will be processed until the end of the recruitment procedure and for the period of possible claims, and in the case of consent to participate in future recruitment procedures - until the consent is withdrawn or for a period of 36 months. Consent to the processing of personal data may be withdrawn at any time.

Informujemy, że administratorem danych jest Online Payments Group AG z siedzibą w Wollerau (8832), ul. Sihleggstrasse 23 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody lub przez okres 36 miesięcy. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.